Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Stories From Kiribati

Stories

Stories Post New Entry

Karakin Matari - E kororo bukin te bakoa are teaina (Mwakoro 3)

Posted by Amota Eromanga on May 2, 2018 at 1:55 PM

(MATARI AO TE TIA TARARUAI ANA MAN BAKOA)

E a manga rangi ni babaa ngkai te akawa i taari teuae Matari - are ai bon temanna bwa te toa ngkai. A bon aki kona n tare n te ika bwa n te bong koraki ao ai te nanako naba n akawa. Ana tabo ae rangi n tatangiria riki n akawa iai bon aon te maran n tain te ora ke nanon te nama ngkana e iabuti. Ngkana e iabuti ao e uanako naba ni bebeibeti n akawa.

Ma iai kaokoron akawan Matari ma are e tataneiai te aba iai. E aki kabongana te ao ke te matau. Eng, e ti kabonganai marurungin ao korakoran baina ma waena. N te tai naba are e kabuka iai taari ni baina ke waena ao ai bon te mate naba ika n te tabo anne; n rebwetauan ma rurungaan ana kabukibuki. Tiaki ti n te tabo anne ma a rotaki naba ika ma manin taari riki tabeua ake tao irabwi te iaati raroaia ma ngaia. Ibukin ngkanne akawaan ika ake a bwanga n te rakai, ao e a ti karina naba baina ao mani urubekea te rakai anne. Bon te akawa ae moan te kareke ngkai bon akea aia anga ika n rabanako mai iai.

Ma iai te bwai ae rikirake ni katabetabea nanon Matari n ana tai n akawa. Bon aomatan taari are e aki toki ni bebeibeti ni uakaan ma ngaia n te tabo are e akawa iai. Te aomata aio bon kaain moone ao tabena bwa te tararuaia ika ao manin taari n aekaia nako. Eng, bon anne mwiokoana mai iroun Bakoa - aia uea kaain taari ao are e maeka n ana tabo are Moone i kabin marawa. E rangi n un ao nanokawaki te aomata aio n aron akawan Matari, riki boraia iika ni mate man kabukan taari ma urubekean taian rakai ma atiibu.

Akea riki te bwai ae riai ni karaoia teuaei ma ti te kaongoa Bakoa rongorongoia ana ika ma ana man ake ai bon te bora naba ni mate iroun Matari. Ngke e ongo Bakoa anne, ao e aki kabanetai ma e a kanakoa naba ana kakao nakon Matari bwa e kani kaitibo ma ngaia i abana are i moone. E karaoa aio Bakoa bwa bon ana anga ni kamwanea ao n tiringa Matari ibukin ana mwakuri nakon bwain ma ikan taari.

N te bong are imwiina ngke e a manga tabe naba n akawa Matari, ao e a kaongoaki rongorongon ana kakao Bakoa. E aki rangi n mimi n te kakao anne ngkai e a kaman ongoongo aningina rikina iroun ana unaine arei. E rangi ni kan kaitibo naba ma Bakoa ao riki e kan noora te aba are moone. “Akea te kangaanga!” ana kaeka Matari nakon teuare e uota te rongorongo.

N okirikaakina nakon mwengana ao e a kaongoraea neiere tibuna taekan ana kakao Bakoa. E kaeka te unaine arei man taku, “Bon anne ana kawai Bakoa ni kamwaneko bwa e na tiringko. Ko riai n tarataraoi ao ni kaiangoraoiko. Uoti betiam ni mwananga are am koromatang ma am man te kekenu. Kabonganai bwaai akanne n tain te kangaanga.”

E a tauraoi ngkai Matari ni kaea nangin moone. Iriana bon ana koromatang ao ai ana man te kekenu are e kainaki raoi inanon te abein are e rarangaaki man baan te ni. E a karaurau n ruo nako taari ni kaea te aomata are e taningaia i nano. A uaia ngkai n tebonako i taari bwa ai kaean moone irouia.


Mwakoro 1, 2, 4 & 5:

Mwakoro 1: https://www.storiesfromkiribati.com/apps/blog/show/45205773-karakin-matari-e-kororo-bukin-te-bakoa-are-teaina-mwakoro-1-

Mwakoro 2: https://www.storiesfromkiribati.com/apps/blog/show/45481453-karakin-matari-e-kororo-bukin-te-bakoa-are-teaina-mwakoro-2-

Mwakoro 4: https://www.storiesfromkiribati.com/apps/blog/show/46374367-karakin-matari-e-kororo-bukin-te-bakoa-are-teaina-mwakoro-4-

Mwakoro 5: https://www.storiesfromkiribati.com/apps/blog/show/46410531-karakin-matari-e-kororo-bukin-te-bakoa-are-teaina-mwakoro-5-

Categories: Other Stories

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

You must be a member to comment on this page. Sign In or Register

2 Comments

Reply Amota Eromanga
1:07 PM on July 3, 2018 
Terengantaake says...
E rarabwa te karaki... E a rangi n roko ni kakaongoraana
Te bubutii bwa e na manga otinako ningai reitana?
ko rabwa ao tekeraoi

Ngaia anne, a nang kaitibo uaakai kee :-) Ao tera aroia ma kanoan aia kaitibo?
Ko a manga kakaninganinga reitana i nanon tao this ke next wiiki.
Tekeraoi.
Reply Terengantaake
6:18 AM on July 3, 2018 
E rarabwa te karaki... E a rangi n roko ni kakaongoraana
Te bubutii bwa e na manga otinako ningai reitana?
ko rabwa ao tekeraoi