Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Stories From Kiribati

Stories

Stories Post New Entry

Karakin Matari - E kororo bukin te bakoa are teaina (Mwakoro 2)

Posted by Amota Eromanga on March 7, 2018 at 5:30 AM

(KAOKAN MAEUN MATARI)

Ngke e a reke angin te marurung iroun te unaine aio ao e rinnako ngkanne inanon ana umwana ae bon tau buburana. I mwiin rokirokian raoi umwana arei ao e a kena aontano ao man kaiia atan Matari inanona. E karaua raoi ni kabwaritaake i etana, e kamakii matana ao imwiin te tai ae aki maan ao kai are e a mwanewenewe naba matanriana. Eng, e nako kain ana tabunea! E kabanea teniua te bong n ana tabo ao n arona anne - n aki mamatam, mooi ke matu.

Akea bwa ngke e koro raoi ana moani bong n tabunea, ao e a otirake naba te bwai teuana man ruan Matari. Ko ataia bwa tera? Bon te koromatang ae e iku are e a tia raoi n taiaki ibukin te tiritiri.

Akea bwa ni koron ana kaua bong, ao e a manga otirake naba te bwai teuana man te tabo naba arei. E kaurei matana neiei ao n noora te man ae uarereke. Eng, te man anne bon te kekenu - te man are akea tokin amwarakena e ngae ngke e tuakarako rabwatana.

N te kateniua ni bong are ai bon kataraoana, ao e a okirikaaki rabwatan Matari bwa e a maeu ni korakoran te waaki n tabunea. N okina aio, ao ai bon temanna bwa te TOA NI MWAANE. E kamaura tibuna ao mani inga ma ngaia.

(RAIRA KAINA MATARI)

E a manga karaoa naba waana te rooro Matari. Ngke e tia raoi waana ao e a tuanga neiere tibuna bwa e na nako ni kabuubuti i taari. E ata te bwai are e na riki te unaine arei, aingaia are e kataia ni karaua nanon tibuna arei ao man butiia bwa e na aki mwananga. E tokanikai riki nanon Matari ni kan raira kaina aingaia are imwaain mwanangana ao e a anganaki uotana te koromatang are bon raona ngkoa n roko.

E na tabwara ao are e a kabwaka naba waana te rooro arei ao man taoni waena n ririetana iaon te bike. E aki maan ao akea bwa e a manga roko naba i aan te kaawa arei. Aki tabwara rorobuaka ma a bane naba n otinako mani mwaneabaia ao man ruruon nako aon te bike. Ma ngke e noora aio Matari ao kai are e a aroraanako naba baina are iai ana koromatang iai ao mani katioa rirarikina nako moana ao ni manga reitia nakon ana itera are te iterana. Bon akea riki bwa ti te bora ni mate rorobuaka ake a mwaneaua ni kawain te koromatang anne. Ngkana e a manga kaokia rikaaki ao a manga bora naba ni mate ake i mwaaina. Ai kawara ao ai kananoangara rorobuakan te kaawa anne bwa bon akea temanna ae reke maeuna. N rokona i tinanikun te mwaneaba ao e a karina naba ana koromatang mai aan bukarerena ao man tabekirake ni kabobarakia. E bon rangi ni korakora te mate irouia kaain te kaawa n te tai anne.

I mwiin anne ao e a okirikaaki Matari nakon mwengana. E rau nanona bwa e a tia n raira kaina ma tibuna irouia kaain te kaawa are a tiritiri mani banga-aomata akekei.


Mwakoro 1, 3, 4 & 5:

Mwakoro 1: https://www.storiesfromkiribati.com/apps/blog/show/45205773-karakin-matari-e-kororo-bukin-te-bakoa-are-teaina-mwakoro-1-

Mwakoro 3: https://www.storiesfromkiribati.com/apps/blog/show/45623350-karakin-matari-e-kororo-bukin-te-bakoa-are-teaina-mwakoro-3-

Mwakoro 4: https://www.storiesfromkiribati.com/apps/blog/show/46374367-karakin-matari-e-kororo-bukin-te-bakoa-are-teaina-mwakoro-4-

Mwakoro 5: https://www.storiesfromkiribati.com/apps/blog/show/46410531-karakin-matari-e-kororo-bukin-te-bakoa-are-teaina-mwakoro-5-

Categories: Other Stories

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

You must be a member to comment on this page. Sign In or Register

2 Comments

Reply Amota Eromanga
12:37 PM on July 3, 2018 
Terengantaake Teebua says...
E rarabwa te Karaki i aon Matari, e rangi ni kaunga.
E rabwa bwa a reke tibwangau ao buokau n au reirei

E rabwa am comment Terengantaake, riki ngkai e reke buokan am reirei iai.
Eti anne ae a rangi ni kakaungan karakin abara ae Kiribati.
Tekeraoi te wareware & Independence 2018!
Reply Terengantaake Teebua
6:24 PM on July 2, 2018 
E rarabwa te Karaki i aon Matari, e rangi ni kaunga.
E rabwa bwa a reke tibwangau ao buokau n au reirei