Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Stories From Kiribati

Stories

Stories Post New Entry

Aran te reirei ae boou

Posted by Amota Eromanga on March 30, 2017 at 8:25 AM

Aran ngkoa te reirei are i tabon Takoronga i Betio bon Takoronga Primary School. Bon anne arana ae bati n kinaaki iai n ririki aika a bati. Ma e a manga bitaki arana nakon DaiNippon Primary School imwiin bobongan te DaiNippon Causeway are imarenan Betio ma Bairiki.

Bon te bwai ae moan te kakawaki bitakin aran te reirei aingaia are e a kaman karaoa ana katauraoi te reirei aio imwaain te botaki ni katokaara. Taiani marooro, kamataku ma te amwarake a kaman tia aron baireaia. Irua ake a na kaooaki a kaman roko naba irouia aia invitation cards.

Students, parents, komete ao ai bon teachers ao rangi ni ingarakea rokon te bong are te Kanimabong. Te bong anne are e nang kamatoaaki iai bitakin aran aia reirei man Takoronga Primary School nakon arana ae boou ae DaiNippon Primary School.


E a mwiokoaki ngkanne te Tiibi Komete bwa e na anga te welcome speech nakoia irua. E rangi n timwaati ao man rabakau naba ni marooro te rorobuaka aio. Ai bon te akea riki ana kangaanga bwa are ngaia e a tia ni koreaki ana speech n te beeba ao manga bon te taetae ni Kiribati. Nanona bwa e a ti warekia naba ngkana e roko ana tai. E aki rangi ni kabanea ana tai ni warewareka ana speech te Tiibi Komete aio bwa are e bon rabakau ni wareware ni Kiribati - ma e aki ataia ae iai ENGLISH WORDS ibuakona.

Akea bwa e a roko te Kanimabong ao a bane n roko irua ma kaain te botaki ni mwaneaban te reirei. E kaukaki n te tataro ao imwiina e a boo ana tai te Tiibi Komete.

E na tabwara am Tiibi Komete ma are e a kauka naba ana beeba ao mani wareka ana speech: “Kam na mauri ara irua, te bong aio moan te kakawaki ...... e nangi bwaka aran ara reirei nakon te ara ae, ae, ... (e a bae ngkanne wiina bwa e a babanga warekan te ara are DaiNippon Primary School aingaia are e a keiaki ni katiribwarea n te taetae ni Kiribati ) ... ae, ae TAINABOON BURIMARAI TIO OO”

Bon tiaki te bwai tounakoia irua ma te koraki - n aran te reirei are a ongora. A kariaa te ara are ‘DaiNippon Primary School’ ma ai tiaki bwa ai ‘Tainaboon Burimarai Tio Oo’.

E na kanga iroun aia Tiibi Komete ao ngaia e aki bane naba ana Class 9 ngke e primary.

Categories: Funny Stories