Stories From Kiribati

A place where we could add stories and photos related to Kiribati!

Stories Post New Entry

Aran te reirei ae boou

Posted by Amota Eromanga on March 30, 2017 at 8:25 AM

Aran ngkoa te reirei are i tabon Takoronga i Betio bon Takoronga Primary School. Bon anne arana ae bati n kinaaki iai n ririki aika a bati. Ma e a manga bitaki arana nakon DaiNippon Primary School imwiin bobongan te DaiNippon Causeway are imarenan Betio ma Bairiki.

Bon te bwai ae moan te kakawaki bitakin aran te reirei aingaia are e a kaman karaoa ana katauraoi te reirei aio imwaain te botaki ni katokaara. Taiani marooro, kamataku ma te amwarake a kaman tia aron baireaia. Irua ake a na kaooaki a kaman roko naba irouia aia invitation cards.

Students, parents, komete ao ai bon teachers ao rangi ni ingarakea rokon te bong are te Kanimabong. Te bong anne are e nang kamatoaaki iai bitakin aran aia reirei man Takoronga Primary School nakon arana ae boou ae DaiNippon Primary School.


E a mwiokoaki ngkanne te Tiibi Komete bwa e na anga te welcome speech nakoia irua. E rangi n timwaati ao man rabakau naba ni marooro te rorobuaka aio. Ai bon te akea riki ana kangaanga bwa are ngaia e a tia ni koreaki ana speech n te beeba ao manga bon te taetae ni Kiribati. Nanona bwa e a ti warekia naba ngkana e roko ana tai. E aki rangi ni kabanea ana tai ni warewareka ana speech te Tiibi Komete aio bwa are e bon rabakau ni wareware ni Kiribati - ma e aki ataia ae iai ENGLISH WORDS ibuakona.

Akea bwa e a roko te Kanimabong ao a bane n roko irua ma kaain te botaki ni mwaneaban te reirei. E kaukaki n te tataro ao imwiina e a boo ana tai te Tiibi Komete.

E na tabwara am Tiibi Komete ma are e a kauka naba ana beeba ao mani wareka ana speech: “Kam na mauri ara irua, te bong aio moan te kakawaki ...... e nangi bwaka aran ara reirei nakon te ara ae, ae, ... (e a bae ngkanne wiina bwa e a babanga warekan te ara are DaiNippon Primary School aingaia are e a keiaki ni katiribwarea n te taetae ni Kiribati ) ... ae, ae TAINABOON BURIMARAI TIO OO”

Bon tiaki te bwai tounakoia irua ma te koraki - n aran te reirei are a ongora. A kariaa te ara are ‘DaiNippon Primary School’ ma ai tiaki bwa ai ‘Tainaboon Burimarai Tio Oo’.

E na kanga iroun aia Tiibi Komete ao ngaia e aki bane naba ana Class 9 ngke e primary.

Categories: Funny Stories

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

You must be a member to comment on this page. Sign In or Register

0 Comments