Stories From Kiribati

A place where we could add stories and photos related to Kiribati!

Stories Post New Entry

view:  full / summary

Nang Keneia

Posted by Amota Eromanga on February 19, 2019 at 7:55 AM Comments comments (0)

At Kiebu on Makin, there lived a man called Nang Keneia. The people of Kiebu at that time, occasionally went to Butaritari to attend the dancing festival. After preparing all that was required and needed, people had to wait for the day of the trip.

When the day came, the people got onto the ‘baurua’ (big sailing canoe) which would take them to Butaritari. The canoe went on its first then second trip taking many people there, however Nang Keneia hardly care of the commotion.

Read Full Post »

Karakin Matari - E kororo bukin te bakoa are teaina (Mwakoro 4)

Posted by Amota Eromanga on February 14, 2019 at 7:25 AM Comments comments (0)

(KAITIBON MATARI MA BAKOA)

I mwiin te tai ae aki rangi ni maan, ao akea bwa a manga otirake mai taari n te tabo teuana ike e a mena te aba i etaia. E iabuti te tabo are a otirake iai ao man aki toko waeia, aingaia are a uauarake riki teutana ni kaea eta. Ngke a toko waeia ma aontano ao a nakonako ni karaurau rinanon taian rawarawa ake a mena imwaaia. E rimoa kaain taari ao man taorimwiaki iroun Matari.

Ma ai aki akora bwaai ake a tauraoi ao mani wene n tataninga inanon taian rawar...

Read Full Post »

Karakin Matari - E kororo bukin te bakoa are teaina (Mwakoro 3)

Posted by Amota Eromanga on May 2, 2018 at 1:55 PM Comments comments (2)

(MATARI AO TE TIA TARARUAI ANA MAN BAKOA)

E a manga rangi ni babaa ngkai te akawa i taari teuae Matari - are ai bon temanna bwa te toa ngkai. A bon aki kona n tare n te ika bwa n te bong koraki ao ai te nanako naba n akawa. Ana tabo ae rangi n tatangiria riki n akawa iai bon aon te maran n tain te ora ke nanon te nama ngkana e iabuti. Ngkana e iabuti ao e uanako naba ni bebeibeti n akawa.

Ma iai kaokoron akawan Matari ma are e tataneiai te aba iai. E aki kabongana te ao ke te mat...

Read Full Post »

Karakin Matari - E kororo bukin te bakoa are teaina (Mwakoro 2)

Posted by Amota Eromanga on March 7, 2018 at 5:30 AM Comments comments (2)

(KAOKAN MAEUN MATARI)

Ngke e a reke angin te marurung iroun te unaine aio ao e rinnako ngkanne inanon ana umwana ae bon tau buburana. I mwiin rokirokian raoi umwana arei ao e a kena aontano ao man kaiia atan Matari inanona. E karaua raoi ni kabwaritaake i etana, e kamakii matana ao imwiin te tai ae aki maan ao kai are e a mwanewenewe naba matanriana. Eng, e nako kain ana tabunea! E kabanea teniua te bong n ana tabo ao n arona anne - n aki mamatam, mooi ke matu.

Akea bwa ngke e kor...

Read Full Post »

Karakin Matari - E kororo bukin te bakoa are teaina (mwakoro 1)

Posted by Amota Eromanga on January 19, 2018 at 4:15 PM Comments comments (0)

(ANTAI MATARI)

N te aba teuana ao e mamaeka iai temanna te unaine ma tibuna te mmwane ae arana Matari. Bon ti ngaiia ni maeka n aia tabo aio are e bon raroa ma te kaawa. E bon tau buburan aia auti are e tei i etan taari ma bikena ae mainaina. I maiakiia ao iai te kaawa are e kaainaki irouia aomata aika bati.

Mamaten nanon te teinimwane ae Matari bon te kabuubuta waana te rooro i taari n tain te ora. N te bong koraki ao e na bon bae n takakaro te teei aio ma waana i taari ngkai bon...

Read Full Post »

A Young World

Posted by Bwena on May 14, 2017 at 7:25 AM Comments comments (0)

I heard mother sang songs

When the sun rose in the east

I could smell hard burning woods

Early in the morning

Nearby the hut

When she called, children! Time for tea

Grated fresh coconut meat

With hot babai and saltfish

Served with reddish kamaimai

Oh! My favourite dish!


 

Daddy rose early as rooster flapped his wings

His toddy ibu screamed happily

Marked the new day for duty

His handsom...

Read Full Post »

Life In Early Days

Posted by Bwena on April 29, 2017 at 5:45 PM Comments comments (0)

Men sang with cutting knives

High on tops of coconut trees

Sweat falling like raindrops

Early in the morning

Like waves rolling in and out.

Women lit fire with handful

Of merry and caring

Boiled toddy to make 'kateete' and 'kaboreere'

Weaving mats under a pandanus hut

When the lamp gives enough

Light before the new day born.

Children collected firewoods

As others pulled out 'bero' fruits

For di...

Read Full Post »

Iai te bwai arei

Posted by Amota Eromanga on April 3, 2017 at 10:05 AM Comments comments (0)

Aikai 2 mai ibuakon taian kamwaninga (riddles ke puzzles) ake a rangi ni kakabonganaki irouia ataei ma ikawai iaon aban nako Kiribati. Ko na boni bae ni kaman atai rekeia - ngkai te kantaninga bwa ko a boongata n ongoongo mai mwaina. Ma ngkana tao a boou iroum ao kata rakem iai. Butiia ataein batam bwa a na buokiko :).

1. Iai te bwai arei te bwai arei, ngkana e ioioaki bwarana ao e a bwaka naba te karau. Tera?

2. Iai te bwai arei te bwai arei, n te ingabong ao e nakonak...

Read Full Post »

Insect of death

Posted by Amota Eromanga on March 30, 2017 at 8:40 AM Comments comments (0)

Two kids played among the plants just beside the road. They came across a green flying insect on one of the leaves. The girl quickly got hold of it. She was about to finish it when...

Boy:- Don't kill that insect or your father will die!

Girl:- My father died years ago.

Boy:- Well then, let the insect live and in return, you'll get a new dad.

Girl:- True? I think I like that.

Several da...

Read Full Post »

Aran te reirei ae boou

Posted by Amota Eromanga on March 30, 2017 at 8:25 AM Comments comments (0)

Aran ngkoa te reirei are i tabon Takoronga i Betio bon Takoronga Primary School. Bon anne arana ae bati n kinaaki iai n ririki aika a bati. Ma e a manga bitaki arana nakon DaiNippon Primary School imwiin bobongan te DaiNippon Causeway are imarenan Betio ma Bairiki.

Bon te bwai ae moan te kakawaki bitakin aran te reirei aingaia are e a kaman karaoa ana katauraoi te reirei aio imwaain te botaki ni katokaara. Taiani marooro, kamataku ma te amwarake a kaman tia aron baireaia. Irua...

Read Full Post »

Rss_feed